Ogólne warunki rezerwacji zakwaterowania

Z kilkoma symulacjami premii ubezpieczenia oraz kwot ubezpieczenia można zapoznać się tutaj


The Agency has contracted the Liability insurance with the insurance company Allianz Zagreb d.d. according to the croatian laws under the number 1500-171303864Ogólne warunki rezerwacji zakwaterowania


1. Postanowienia ogólne
Niniejsze ogólne warunki rezerwacji odnoszą się do osób prawnych i fizycznych (dalej zwanych Podróżnymi), które korzystając z pośrednictwa To Islands Travel spółki z o.o. (dalej zwanej Agencją), uzgodnią pobyt, ewentualnie usługi innego rodzaju, przedstawione na stronach internetowych Agencji (www.adria-island.org) lub w jej materiałach reklamowych. Niniejsze warunki ogólne stanowią integralną część dokumentu podróży (dalej zwanego Voucherem), którą Agencja potwierdza, że w imieniu i na rachunek Podróżnego uzgodniła pobyt lub usługę innego rodzaju (dalej zwane Rezerwacją) z usługodawcą (dalej zwanym Wynajmującym). Podpisując Rezerwację, Podróżny potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi ogólnymi warunkami oraz że będzie się stosował do zawartych w nich ustaleń. Wszystko, co zostało w nich określone, od momentu zawarcia Rezerwacji, prawnie zobowiązuje Podróżnego i Agencję, występującą w funkcji pośrednika.

2. Oferta Agencji
Agencja oferuje Podróżnemu zakwaterowanie oraz innego rodzaju usługi, jakie przedstawia na swoich stronach internetowych. Agencja podpisuje z Wynajmującymi oddzielną umowę pośrednictwa, wypełnia specjalne kwestionariusze dotyczące konkretnego obiektu i pojedynczej kwatery oraz ustala z Wynajmującym cenę każdego z nich. Wynajmujący, swoim podpisem pod kwestionariuszami oraz pod umową, potwierdza, że wszystkie informacje, dotyczące jego obiektu oraz kwatery, są prawdziwe. Równocześnie udziela Agencji pełnomocnictwa i daje jej prawo zawierania, w jego imieniu, Rezerwacji z Podróżnymi. Kwatery są opisane na podstawie kategoryzacji wydanej przez właściwą instytucję oraz kwestionariuszy, które wypełnia Wynajmujący. Gwarantuje i potwierdza, że wszystkie zdjęcia, zamieszczone na stronach internetowych Agencji, są autentyczne.

3. Obowiązki Agencji
Obowiązkiem Agencji jest dbanie o zrealizowanie zawartej Rezerwacji z zachowaniem, obowiązujących w turystyce, dobrych obyczajów. Agencja ubezpiecza usługę zgodnie z informacjami podanymi w dniu potwierdzenia Rezerwacji przez Podróżnego, z wyłączeniem sytuacji działania siły wyższej. Jeżeli pomiędzy Podróżnym i Wynajmującym zaistnieją spory, Agencja zobowiązuje się pomóc w ich rozwiązaniu, na obustronne zadowolenie.

4. Cena usługi
Cena za każdą kwaterę jest podana w cenniku, znajdującym się na dnie strony internetowej pojedynczego obiektu. Odnosi się na przedstawioną usługę (tylko nocleg, nocleg ze śniadaniem, nocleg ze śniadaniem i obiadokolacją itp.) oraz opisane wyposażenie kwatery. Do ceny została już wliczona opłata, jaką Podróżny płaci za usługi Agencji. Dodatkowo należy zapłacić za usługi, które nie zostały podane w cenniku. Jeżeli korzystanie z klimatyzacji nie jest wliczone w cenę, to informacja o tym została wyraźnie zaznaczona na stronie konkretnej kwatery. Ceny podane na stronach internetowych Agencji zostały ustalone na podstawie umów, zawartymi z Wynajmującymi i partnerami. W związku z tym nie muszą być one identyczne z cenami podanymi w cennikach, znajdujących się w obiekcie, w którym przebywa Podróżny. Ewentualna różnica w cenie nie może być przedmiotem reklamacji. Ceny podane są w EUR.
Agencja zastrzega sobie możliwość zmiany cen. Agencja gwarantuje niezmienną cenę za usługę tym Podróżnym, którzy wpłacili zaliczkę lub uiścili całą kwotę za Rezerwację.

5. Opłata miejscowa
Podróżny dokonuje opłaty miejscowej w chwili wpłaty ostatniej części należności za Rezerwację. Można ją zapłacić bezpośrednio Wynajmującemu, po przybyciu do kwatery lub w Agencji, jeżeli całą kwotę uiszcza za jej pośrednictwem. W przypadku, gdy opłata miejscowa została wliczona w cenę wynajmu pojedynczego obiektu, to informacja o tym jest wyraźnie zaznaczona. Opłata miejscowa wynosi najczęściej 7 kun od osoby dorosłej (około 0,95 EUR). W niektórych, mniej atrakcyjnych turystycznie miejscowościach oraz w okresie przed sezonem i po sezonie, jest niższa. Dzieci pomiędzy 12 a 18 rokiem życia płacą 50% podstawowej ceny. Z kolei dzieci do lat 12 nie płacą opłaty miejscowej. Agencja zwróci się do gościa z oddzielną informacją i poinformuje go o tym, że opłatę miejscową zobowiązany jest zapłacić za jej pośrednictwem. W przypadku, gdy informacja taka nie zostanie przekazana drogą elektroniczną albo w trakcie rozmowy telefonicznej, to gość jest zobowiązany uregulować należność za opłatę miejscową bezpośrednio w obiekcie, w którym wynajął zakwaterowanie.

6. Prawa i obowiązki Podróżnego
Podróżny realizuje Rezerwację, zgodnie z ustalonymi z Agencją warunkami, określonymi w Voucherze, wydanym na jego imię. Jeżeli Podróżny chce zmienić warunki w nim zawarte (większa liczba osób od ustalonej w trakcie zawierania rezerwacji, przedłużenie pobytu itp.) musi skontaktować się z Agencją i ustalić nową cenę. Zmianę można zrealizować pod warunkiem, że będzie ona możliwa. Podróżny ma prawo korzystać z całego wyposażenia kwatery, zgodnie z ustalonymi cenami. Jeżeli Podróżny chce skorzystać z usług dodatkowych, nie wchodzących w uzgodnione warunki, musi to ustalić z Agencją i Wynajmującym. Kwatera, w chwili przyjazdu Gości, musi być czysta i wyposażona w pościel, ręczniki oraz papier toaletowy. Pościel i ręczniki są wymieniane co siedem dni. Wynajmujący jest zobowiązany umożliwić Gościom, niczym nie zakłócone, korzystanie z kwatery. Podróżny jest zobowiązany stosować się do regulaminu, przyjętego na kwaterze oraz przestrzegać prawa, obowiązującego na terenie Republiki Chorwackiej.

7. Proces od zapytania do Rezerwacji oraz sposób zapłaty
Podróżny może wystąpić do Agencji z zapytaniem drogą elektroniczną, listownie, telefonicznie lub osobiście w jej biurze. Agencja sprawdza dostępność określonej usługi oraz przekazuje mu te informacje. Jeżeli Podróżny wyrazi chęć zawarcia umowy Rezerwacji na konkretny termin i usługę, Agencja podpisuje z nim taką umowę. Tym samym ustalony termin i rodzaj usługi zostają zarezerwowane na jego imię. Po potwierdzeniu Rezerwacji Podróżny otrzymuje wskazówki, w jaki sposób może wpłacić zaliczkę, przy czym musi ona nastąpić w określonym przez Agencję terminie. Po wpłynięciu wpłaty na konto Agencji, Podróżny otrzymuje dokumenty dotyczące wpłaty oraz wybranego przez siebie sposobu zapłaty.

Sposób 1.
Po zawarciu umowy Rezerwacji, Podróżny wpłaca 40% zaliczki na rachunek Agencji a 60%, razem z opłatą miejscową, bezpośrednio Wynajmującemu (w ciągu 24 godzin po przybyciu do kwatery). Po wpłacie zaliczki Podróżny otrzymuje Voucher, zawierający wszystkie informacje o Rezerwacji, a rachunek dostaje od Wynajmującego.

Sposób 2.
Po dokonaniu Rezerwacji Podróżny wpłaca 30% zaliczki na rachunek Agencji. Pozostałych 70% wpłaca najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem Rezerwacji, łącznie z opłatą miejscową, również na rachunek Agencji. Po wpłynięciu zaliczki Podróżny otrzyma potwierdzenie wpłaty, a po wpłynięciu reszty należności Voucher. Po przyjeździe Państwo dostanie rachunek od wynajmującego.

Sposób 3.
Jeżeli do rozpoczęcia Rezerwacji pozostaje mniej niż 30 dni, całą kwotę, wraz z opłatą miejscową, należy wpłacić na rachunek Agencji. Po jej dokonaniu Podróżny otrzymuje Voucher. Po przyjeździe Państwo dostanie rachunek od wynajmującego.
Jeżeli do rozpoczęcia Rezerwacji pozostaje mniej niż 10 dni, Podróżny jest zobowiązany wysłać faksem potwierdzenie o dokonaniu wpłaty na rachunek Agencji.
Wszystkie koszty transferu pieniędzy i prowizji banku pokrywa Podróżny.

8. Storno rezerwacji
Podróżny ponosi następujące koszty w przypadku, gdy chce anulować wpłaconą już rezerwację:
15% ceny Rezerwacji, jeżeli odwołuje ją na 90 dni i więcej przed jej rozpoczęciem.
30% ceny Rezerwacji, jeżeli odwołuje ją w terminie pomiędzy 89 a 30 dniem przed jej rozpoczęciem.
50% ceny Rezerwacji, jeżeli odwołuje ją w terminie pomiędzy 29 a 15 dniem przed jej rozpoczęciem.
75% ceny Rezerwacji, jeżeli odwołuje ją w terminie pomiędzy 14 a 7 dniem przed jej rozpoczęciem.
100 % ceny Rezerwacji, jeżeli odwołuje ją w terminie pomiędzy 6 dniem a dniem jej rozpoczęcia.
Wszystkie koszty zwrotu pieniędzy pokrywa Podróżny.
Jeżeli Podróżny nie może zrealizować Rezerwacji, Agencja daje mu w każdej chwili możliwość znalezienia innego Podróżnego, który może ją wykorzystać. Nowy Podróżny przejmuje na siebie wszystkie warunki Rezerwacji i akceptuje niniejsze warunki ogólne.

9. Check in, check out (godziny przyjazdu i odjazdu)
Do zarezerwowanej kwatery Podróżni mogą wejść po godzinie 12.00 pierwszego dnia Rezerwacji. Z kolei opuścić kwaterę muszą do godziny 10.00 rano, ostatniego dnia Rezerwacji, z wyłączeniem sytuacji, kiedy ustalono inaczej.
Podróżny powinien dojechać do zarezerwowanej kwatery do północy pierwszego dnia Rezerwacji, ewentualnie poinformować Agencję o opóźnieniu. Jeżeli tego nie uczyni, Rezerwację uważać się będzie za odwołaną i zostaną naliczone koszty.

10. Prawo Agencji do dokonania zmian i wypowiedzenia
Agencja jest zobowiązana poinformować Podróżnego o możliwych problemach w realizacji opłaconej Rezerwacji a w przypadku ich zaistnienia musi zaproponować Podróżnemu kwaterę zastępczą. Jeżeli znalezienie kwatery zastępczej okaże się niemożliwe, Agencja zobowiązuje się dokonać zwrotu wszystkich, wpłaconych jej przez Podróżnego, środków. Jeżeli w dniu rozpoczęcia Rezerwacji, z powodów nieprzewidzianych i nie dających się usunąć, nie może dojść do jej wykonania, Agencja postara się w swojej ofercie znaleźć dla Podróżnego kwaterę zastępczą. Jeżeli okaże się to niewykonalnym, Agencja spróbuje pomóc Podróżnemu w znalezieniu alternatywnego zakwaterowania, poza swoją ofertą oraz dokona zwrotu wszystkich, wpłaconych na rachunek Agencji, środków.

11. Reklamacje
Jeżeli Podróżny, po przyjeździe do kwatery, zauważy określone braki, jest zobowiązany od razu skontaktować się z Agencją oraz współpracować z nią oraz Wynajmującym przy ich usuwaniu. Jeżeli braki zostaną usunięte i nie stanowią przeszkody w dalszej realizacji Rezerwacji, Podróżnemu nie przysługuje prawo dalszej reklamacji. Jeżeli braki nie mogą zostać usunięte i wpływają na jakość Rezerwacji, Podróżny po powrocie z wypoczynku, najpóźniej 7 dni od dnia zakończenia Rezerwacji, musi złożyć pisemną reklamację i może żądać odszkodowania (e-mail: info@adria-island.org). Reklamację muszą potwierdzać konkretne dowody.

12. Postanowienia końcowe
Agencja zobowiązuje się chronić dane osobowe Podróżnego i wykorzystywać je jedynie w celach Rezerwacji. Jeżeli Podróżny ustali Rezerwację w ramach określonej akcji, to realizuje ją tylko pod tymi warunkami. Nie można łączyć różnych akcji. Agencja i Podróżny będą najpierw polubownie rozwiązywać ewentualne spory. Jeżeli okaże się to niemożliwym, miarodajnym ustala się sąd w Splicie i prawo chorwackie.


13. Ubezpieczenie

Według aktualnie obowiązujących, chorwackich przepisów, Agencja jest zobowiązana zaproponować Podróżnym pakiet ubezpieczenia podróżnego i zdrowotnego. Agencja posiada podpisaną umowę z Towarzystwem Ubezpieczeń Allianz Zagrzeb S. A. i upoważniona jest w jego imieniu oferować Podróżnym polisy pakietu ubezpieczenia podróżnego. W tej sytuacji Agencja występuje w charakterze pośrednika, umawiającego polisy w imieniu i na rachunek Towarzystwa Ubezpieczeń, według jego cennika.

Pakiet ubezpieczenia podróżnego i zdrowotnego składa się z:

A) Ubezpieczenie zdrowotne
C) Ubezpieczenie od rezygnacji z podróży
D) Ubezpieczenie bagażu

Umowa ubezpieczenia zawierana jest w chwili ustalania warunków Rezerwacji a samo ubezpieczenie opłacane jest przy dokonywaniu wpłaty pierwszej części należności za określoną Rezerwację

W momencie akceptacji Rezerwacji oraz odbierania Vouchera, którego integralną część stanowią również niniejsze Ogólne Warunki, uważa się, że Agencja zaproponowała i zasugerowała pakiet ubezpieczenia podróżnego i zdrowotnego. Podróżny nie musi wykupić wszystkich zaproponowanych wariantów ubezpieczenia, jedynie te, które mu odpowiadają.

Ze szczegółowymi warunkami pakietu ubezpieczenia podróżnego można się zapoznać tutaj:
Język chorwacki
Język angielski


A) Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne obejmuje następujące usługi:

- Koszty potrzebnego leczenia
- Koszty leków i preparatów leczniczych, przepisanych przez lekarza
- Nieodzowny sprzęt medyczny wspomagający chodzenie, przepisany przez lekarza
- Leczenie kliniczne metodami uznanymi przez naukę
- Koszty transportu przez służby, standardowo udzielające pomocy w nagłych przypadkach, którego celem jest przyjęcie do szpitala lub do najbliższego lekarza
- Koszty transportu do kliniki specjalistycznej, jeżeli są ku temu powody oraz zdecydował o tym lekarz
- Koszty operacji
- Koszty rejestracji ubezpieczonego i inne usługi, zgodne z warunkami ubezpieczenia, do ustalonej kwoty ubezpieczenia
- Zabieg stomatologiczny, mający na celu uśmierzenie nagłego bólu zębów, do kwoty 150 EUR


C) Ubezpieczenie od rezygnacji z podróży

Ubezpieczenie to pokrywa następujące wydarzenia, pod warunkiem, że Podróżny z określonych powodów musi zrezygnować z podróży.

Tymi powodami są:

- śmierć
- nieszczęśliwy wypadek z ciężkimi obrażeniami ciała
- nagła choroba
- powikłania ciążowe
- powikłania związane ze szczepieniem
- szkody majątkowe spowodowane pożarem, żywiołem lub zamierzonym czynem karalnym osoby trzeciej
- ćwiczenia wojskowe
- Jeżeli dojdzie do któregoś z wyżej wymienionych zdarzeń, Podróżny musi dostarczyć na to dowody. Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaci 90% kwoty, którą Podróżny zobowiązany był zapłacić za Rezerwację.


D) Ubezpieczenie bagażu

Ubezpieczenie pokrywa stratę, uszkodzenie lub zniszczenie bagażu, który znajdującego się przy Podróżnym oraz zdanego bagażu i to w trakcie podróży (droga do miejsca docelowego i z powrotem) oraz w trakcie pobytu w miejscu docelowym.


Premie ubezpieczenia zależą od kwoty ubezpieczenia, na którą Podróżny chce się ubezpieczyć, od wartości Rezerwacji, liczby Podróżnych i okresu trwania podróży. Wyliczane są według cennika Allianz Zagrzeb S. A.

Dokładną kwotę premii ubezpieczenia (kwota do zapłaty, pokrywająca wyżej wymienione ubezpieczenia) Podróżny otrzyma wraz z ofertą polisy ubezpieczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


Z kilkoma symulacjami premii ubezpieczenia oraz kwot ubezpieczenia można zapoznać się tutaj


Ubezpieczenie


Przygotowując symulacje wybraliśmy Rezerwacje, z którymi najczęściej spotykamy się w naszej pracy. Uważamy, że powyższe kwoty nie są wygórowane i sugerujemy wykupienie zaproponowanych ubezpieczeń.

Zwracamy uwagę, że Podróżni nie muszą wykupić wszystkich zaoferowanych ubezpieczeń, tylko jedno lub kombinację dwóch lub trzech spośród zaproponowanych. Dokładną kwotę otrzymacie Państwo od naszych pracowników, wraz z ofertą polisy ubezpieczenia.Ubezpieczenie rodzinne

Za rodzinę uważa się rodziców i ich dzieci, dziadków, babcie i wnuków oraz małżonków bez dzieci. Dziećmi są osoby do 18 roku życia.GRUPA A – UBEZPIECZENIE PODRÓŻNE I ZDROWOTNE

Kwota ubezpieczenia - 11.500 EUR od osoby

Symulacja za wynajem apartamentu dla 4 osób, 2 dorosłych i 2 dzieci, cena wynajmu apartamentu - 80 EUR za nocleg; zarezerwowany pobyt - 10 noclegów.

Ubezpieczenie podróżne i zdrowotne 1,78 EUR od osoby dorosłej, 0,89 EUR za dziecko, za dzień

11 dni x 5,34 EUR = 58,74 EUR

Koszt ubezpieczenia bagażu na kwotę 1500 EUR wynosi 19,20 EUR

Koszt ubezpieczenia od rezygnacji z podróży, w tym przypadku wynosi 27,39 EUR a kwota ubezpieczenia 800 EUR, tzn. wartość Rezerwacji.

Łączny koszt pakietu wynosi 58,74 + 19,20 + 27,39 = 105,33 EUR lub 26,33 EUR od osoby.
Ubezpieczenie indywidualne

Przeznaczone dla przyjaciół lub par.


GRUPA A – UBEZPIECZENIA PODRÓŻNE I ZDROWOTNE

Kwota ubezpieczenia - 11.500 EUR od osoby

Symulacja za wynajem apartamentu dla 2 osób; cena wynajmu apartamentu - 55 EUR za nocleg, zarezerwowany pobyt - 10 noclegów.

Ubezpieczenie podróżne i zdrowotne 1,92 EUR od osoby dorosłej

11 dni x 3,84 EUR = 42,24 EUR

Koszt ubezpieczenia bagażu na kwotę 1000 EUR wynosi 12,88 EUR

Koszt ubezpieczenia od rezygnacji z podróży w tym wypadku wynosi 13,69 EUR; kwota ubezpieczenia 550 EUR, tzn. wartość Rezerwacji.

Łączny koszt pakietu wynosi 42,24 + 12,88 + 13,69 = 68,81 EUR lub 34,40 EUR od osoby.

* Jeśli chcesz samotnie tylko ubezpieczenia od odwołania podróży wówczas cena będzie 13,69 EUR za osobę.
Ubezpieczenie grupowe dla 5-50 osób

Przeznaczone dla grupy podróżnych, między którymi nie istnieją więzy rodzinne


GRUPA A – UBEZPIECZENIE PODRÓŻNE I ZDROWOTNE

Kwota ubezpieczenia - 11.500 EUR od osoby

Symulacja za wynajem apartamentu dla 6 osób; cena wynajmu apartamentu - 120 EUR za nocleg, zarezerwowany pobyt - 10 noclegów.

Ubezpieczenie podróżne i zdrowotne 1,64 EUR od osoby.

11 dni x 9,84 EUR = 108,24 EUR

Koszt ubezpieczenia bagażu na kwotę 500 EUR wynosi 5,48 EUR od osoby a za 6 osób wynosi 32,88 EUR

Koszt ubezpieczenia od rezygnacji z podróży wynosi 41,09 EUR a kwota ubezpieczenia 1200 EUR, tzn. wartość Rezerwacji.

Łączny koszt pakietu wynosi 108,24 + 32,88 + 41,09 = 182,21 EUR, tzn. 30,36 EUR od osoby
Uważamy, że powyższe kwoty nie są wygórowane i sugerujemy wykupienie zaproponowanych ubezpieczeń.

To Islands Travel d.o.o. 01.01.2007